НАЧАЛО

МАШИНИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ

НОВИНИ

КОНТАКТИ

EN

НАЧАЛО

TEHNOLOGICNILINII2

MACHINI2

Техноинвест – Работещи решения за преработка на храни

Изработка на технологични проекти за изцяло нови предприятия или реконструкция и модернизация на съществуващи обекти

Техноинвест инженеринг ООД има повече от 20 години опит в разработката, инженеринга и производството на оборудване за хранително-вкусовата промишленост – от единични машини до технологични линии и предприятия. Нашият опит ни позволи инсталиренето на технологично развити производствени линии за голямо разнообразие хренителни продукти в различни страни.

Техноинвест предлага на своите клиенти най-авангардните технологични решения на всички техни изисквания при преработката на плодове и зеленчуци.

EV 1


„Техноинвест Инженеринг“ ООД стартира изпълнението на одобрен за финансиране проект BG16RFOP002-2.001-1014 „Закупуване на производствено оборудване и специализиран софтуер с цел повишаване на капацитета и експортния потенциал на „Техноинвест инженеринг“ ООД" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие.
Общата му стойност е 395 072 лв. Максималният размер на договорената безвъзмездната финансова помощ е 276 550,40 лв. , от които 235 067,84 лв. европейско съфинансиране и 41 482,56 лв. национално съфинансиране.
Основните цели и планирани резултати са:

  • повишаване на конкурентоспособността на дружеството
  • повишаване на производствения капацитет на дружеството
  • повишаване на експортния потенциал и реализиране на сделки за износ
  • снижаване на производствените разходи
  • съществено подобряване на качеството
  • добавяне на стойност към крайния продукт

Проектът включва закупуването на дълготрайни материални и нематериални активи като универсални фрези, стругове, колонни бормашини, заваръчни инвентори, специализиран софтуер и др.
Срок за изпълнение на проекта: 09.02.2016г.-09.02.2017г.         

EV 1 

„ТЕХНОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД  изпълнява одобрен за финансиране проект: BG16RFOP002-2.073-6306-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ / Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19/ по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 

Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие.
Общата му стойност е 10 000лв. при 100% интензитет на договорената безвъзмездната финансова помощ в размер на 10 000лв., от които 8 500лв. европейско съфинансиране и 1 500лв. национално съфинансиране. Началната дата на проекта е 04.08.2020г, а крайният срок 04.11.2020г.

Основните цели и планирани резултати са:

  • осигуряване на оперативен капитал  за справяне с последиците от пандемията COVID-19 в „ТЕХНОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
  • постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места

При изпълнението на проекта се спазват хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и за устойчиво развитие.